top of page

Algemene Voorwaarden

transparant-Drive.png
transparant-DriveFresh streepje.png
transparant-Fresh.png
transparant-rijschoo.png

Algemene Voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden! Mocht je vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen.

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
 

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door Rijschool DriveFresh binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
 

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

 

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

 

1.5 Rijschool DriveFresh heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

 

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool DriveFresh het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

 

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft Rijschool DriveFresh het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

 

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

 

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool DriveFresh. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag

 

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Rijschool DriveFresh het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

 

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool DriveFresh het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

2.9 het met Rijschool DriveFresh overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

2.9.1  bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie- examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen, de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen en de geldigheid van zijn theoriecertificaat;

2.9.2 zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.
2.9.3 Leerling is zelf verantwoordelijk voor de schade tijdens het de auto rijlessen. Tegen de instructeur zijn instructies ingaan en de instructies niet opvolgen wat volgt naar schade van de auto.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn alleen contant of per bank mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet en kunnen er eventuele incassokosten er bij komen.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool DriveFresh de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

  2. Rijschool DriveFresh mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

  3. Na 12 maanden als de volledige bedrag niet is afgerond vervalt het lespakket met daarin alle inhoud.

 

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt Rijschool DriveFresh een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

 

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. .

 

3.6 Het afgesloten lespakket binnen een periode van 12 maanden na inschrijving op te nemen, behoudens vooraf door Rijschool DriveFresh verleende schriftelijke toestemming om de lessen over een langere periode te mogen genieten;

 

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

 

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool DrivFresh heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

 

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

 

ARTIKEL 5

5.1 Rijschool DriveFresh heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. Rijschool DriveFresh sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool DriveFresh (zie artikel 2.5)

  2. Rijschool DriveFresh sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

 

ARTIKEL 6

6.1 Rijschool DriveFresh. kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

 

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

LESPAKKETTEN EN STUDENTDEAL:

 

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

 

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

7.3 Indien de leerling niet binnen 12 maanden na het aanschaf van het pakket afmaakt vervalt het lespakket met de inhoud erin.

 

7.4 Wanneer de gemaakte afspraken met de leerling niet worden nagekomen vervalt het lespakket en is de rijschool niet verplicht het geld terug te storneren.

7.5 Student deal is maar eenmalig af te nemen per leerling 

 

VRIJWARING:

 

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

  2. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

 

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 – overige bepalingen

9.1 Rijschool DriveFresh behoudt zich het recht voor om te allen tijde de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles te wijzigen. In overleg met de leerling zal naar een alternatieve datum, tijd en plaats worden gezocht.

 

9.2 Rijschool DriveFresh streeft er naar om de leerling een vaste instructeur toe te wijzen. Rijschool DriveFresh behoudt zich het recht voor om een andere instructeur toe te wijzen, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de instructeur, vakanties of anderszins drukke periodes.

 

9.3 De door leerling bij Rijschool DriveFresh afgesloten lespakketten worden vooruitbetaald en kennen een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf datum inschrijving. De leerling heeft aldus 12 maanden de tijd om – behoudens schriftelijke toestemming van Rijschool DriveFresh om de lessen over een langere periode te genieten – de lessen op te nemen. Na het verstrijken van de termijn van 12 maanden komen de eventueel resterende tegoeden van leerling te vervallen.

 

9.4 Rijschool DriveFresh verwerkt persoonsgegevens van de leerling doordat de leerling gebruik maakt van de diensten van Rijschool DriveFresh.

9.5 Rijschool DriveFresh verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de lesovereenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen en/of wegens een gerechtvaardigd belang. De doeleinden van verwerking zijn administratie, communicatie (telefonisch en schriftelijk), afhandelen van betalingen, informeren over de uitvoering van de lesovereenkomst of wijzigingen en het verzenden van nieuwsbrieven, alsmede die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere schriftelijke instemming worden bepaald. Rijschool DriveFresh zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.

 

9.6 Rijschool DriveFresh verwerkt: NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die actief door de leerling worden verstrekt. Starter Rijschool bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

9.7 Rijschool DriveFresh deelt de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lesovereenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

9.8 Rijschool DriveFresh zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Rijschool DriveFresh zal haar medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens.

9.9 Rijschool DriveFresh is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die het gevolg is van het niet naleven van de verplichtingen zoals opgenomen in de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening

 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page